Co je to eko školka? 

Školka, která vychovává a vzdělává děti v souladu s přírodou. Buduje v nich hezký vztah k přírodě a učí zdravému životnímu stylu. Naše školka je zařazená v Rejstříku škol a školských zařízení.

Naše filozofie

Chceme společně s rodiči vychovat děti, kterým bude záležet na fyzickém a duševním zdraví člověka, kvalitních mezilidských vztazích a životním prostředí. Škola je zaměřena na zdravý životní styl a lásku k přírodě. Vedeme děti k rozvoji jejich osobnosti, učíme je respektovat jiné osobnosti, ale rovněž respektu a úctě k sobě.

Mateřskou školu vnímáme jako počáteční etapu vzdělávání, ve které se dá ovlivnit až 75% vývoje mozku. Skrze podnětné činnosti stimulujeme, budujeme a zkvalitňujeme počet synaptických spojení v mozku, jenž jsou základním předpokladem pro školní úspěšnost a mají vliv na dalších stupních vzdělávacího systému na úspěšnou kariéru našich dětí. Čím bohatší síť nervových zakončení vytvoříme, tím bohatší paměť máme. Nadané děti se dají najít v jakémkoliv prostředí, záleží však na jeho podnětnosti. Naše filozofie je založena na přesvědčení, že předškolní věk je klíčovým obdobím pro získávání návyků, chování, základů zdravého životního stylu a postoje k lidem i k přírodě. Učíme děti zásadám aktivní péče o své zdraví, pohyb a zodpovědnému přístupu ke každé činnosti. 

Tato koncepce je  zajištěna díky nižšímu počtu dětí ve školce, odbornému pedagogickému vedením, rodinnému prostředí a individuálnímu způsobu výuky.

Vzdělávání

Vzdělávací program školky sleduje v každém ohledu filozofii školky. Vypracováváme vlastní metodiku, každý měsíc je vztažen komplexně k určitému tématu, často bývá toto téma spojené s tradicí a měsíční práce dětí vrcholí slavností, které se účastní i rodiče. Děti na slavnosti předvedou, co se naučily, společně si zazpíváme, děti si zasoutěží, dáme si čaj a opečeme si na ohni třeba jablka.

Program je koncipován tak, aby našim pedagogům umožnil pracovat samostatně, kreativně a aby mohli realizovat své nápady a uplatňovat svou odbornou způsobilost ve vztahu ke všem dětem s neustálým důrazem na individuální přistup.

Chytré dítě

Vhodná metoda vzdělávání v předškolním věku je cestou k úspěchu vašeho dítěte. V každodenním vzdělávání využíváme vědecky podloženou metodu NTC Learning MUDr. Ranka Rajoviće. Tato metoda je v České republice podporována společností MENSA ČR. Mensa International je společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Metoda NTC Learning pomáhá identifikovat nadání u každého dítěte, nabízí činnosti, které rozvíjí potenciál u všech dětí. Vychází z faktu, že inteligence není dána počtem nervových buněk, ale právě počtem spojů, které se mezi nervovými buňkami vytvoří. Jde o systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský zakládá 75 % všech neuronových synapsí do věku 7 let. Pokud náš základní a středoškolský vzdělávací systém pracuje již pouze se zbývajícími 25% možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let. V systému se kladu důraz na podporu motorických dovedností, cvičení rovnováhy, provádí se pravidelné otáčení kolem vlastní osy, jež podporuje proudění v oblasti lymfatického systému, podporuje se spolupráce levé a pravé mozkové hemisféry, aktivizace mozkových center v oblasti asociativního myšlení, pracuje se s hádankami, podporuje se tvořivé myšlení a využívá se práce s hudbou. Skrze náš vzdělávací program aktivujeme a provokujeme nervové buňky, které s podnětností sílí. Přínosem NTC metody v předškolním věku je aktivace odpovídajících mozkových center, metoda je dále předpokladem pro školní úspěšnost a je vhodná i pro děti se specifickými poruchami učení, autismem a hyperaktivitou. Při vzdělávání používáme výrokovou logiku, abstrakci a divergentní myšlení. Je to jakási bouře mozku, která je potřebná pro život. Elektronické informační technologie nepoužíváme, snažíme se využívat co nejvíc intermodalitu. Našimi memorickými metodami se informace do mozků vstřebají, přes počítač nikoli. U předškolního věku je velmi důležité rozvíjet jednotlivá okna příležitostí každého dítěte v závislosti na jeho věku. Tato okna příležitostí se pro jednotlivé schopnosti a dovednosti otevírají a uzavírají v různém období dětského vývoje. Otevřené okno znamená, že v tomto období je nejsnazší dané dovednosti a schopnosti získat.

 

Šťastné dítě

Pedagogové uplatňují individuální a laskavý přístup ke každému dítěti s ohledem na jeho potřeby a zájmy. V naší MŠ nabízíme minimální počet deseti dětí na jednoho pedagoga. Zaměstnáváme pouze pedagogy, kteří jsou empatičtí, tolerantní, s partnerským přístupem a dokáží naslouchat potřebám dětí. Nabízíme dětem bezpečné a harmonické prostředí se zkušeným týmem pedagogů. Důležitým aspektem, který stojí za naši pozornost je emoční inteligence. Na rozvíjení emoční inteligence klademe velký důraz. Jak jsme v životě úspěšní, to závisí nejen na IQ, ale také na naší citové inteligenci. Bez emoční inteligence není náš intelekt schopen využít všech svých schopností. Pokud spolupracují dobře, emoční inteligence vzrůstá, stejně jako intelektuální schopnosti. Naším nejdůležitějším cílem emoční inteligence v MŠ je naučit děti být šťastnými, prožívat štěstí, radost, učit se optimismu a kladnému postoji k životu i překážkám, odstranit své negativní pocity a naučit se je dostat pod kontrolu a ovládnout. Skrze otevřenou komunikaci učíme děti k prosociálnímu chování a projevování citů. Využíváme pozitivního vlivu, které mají pohádky na dětskou psychiku, práci s fantazií a představivostí skrze dramatizaci a zapojujeme hry pro zlepšení prezentace a sebepojetí dětí. V těchto hrách se snažíme rozvíjet i inter- a intra- personální inteligenci. Intrapersonální inteligence představuje schopnost zkoumat a poznávat vlastní já, své pocity, nutnost porovnávat vliv okolních lidí se svými rozhodnutími, se svým jednáním. Tato schopnost nám umožňuje v různých situacích usměrňovat své pocity a vystupování nebo rozhodování. Takto disponovaní lidé se projevují silnou nezávislostí, vůlí, vždy mají vyhraněné názory. V mateřské škole máme minifarmičku, skrze kterou se dítě postupně učí rozvíjet altruistické chování, přejímat odpovědnost na úkor vlastních momentálních potřeb. Péče o domácí zvíře může v mnohém napomoci k rozvoji tolerance, empatie a sebevědomí dítěte. Dítě se naučí tomu, že je někdo slabší odkázaný na jeho péči, naučí se zacházet se slabším a menším tvorem a na druhé straně – taková to péče přispívá i k rozvoji sebevědomí, protože dítě získává vlastní pocit osobní kompetence.

Zdravé dítě

Zajišťujeme dostatek volného pohybu, který je pro zdravý vývoj dítěte nepostradatelný. Při pobytu v přírodě stimulujeme odolnost organismu. Přírodu vnímáme jako předmět výchovy a edukační prostředí. Skrze pobyt ve venkovním prostředí se dítě otužuje a buduje si zdravý imunitní systém. V prostorách MŠ máme vlastní saunu, která podněcuje otužování a posilování organismu dětí. V létě se otužujeme vodou v bazénku. Vaříme si vlastní zdravou a vyváženou stravu. Pro přípravu pokrmů využíváme lokálních zdrojů potravin a zároveň spotřebováváme vlastní zdroje bylinek, ovoce a zeleniny ze školní zahrady. Pokud nám to počasí dovolí, objednáme a svačíme na zahradě v naší venkovní restauraci. Děti se do přípravy pokrmů aktivně zapojují a to vždy v pondělí, kdy se proměníme v kuchaře a kuchařky a něco dobrého si ke svačině připravíme, upečeme. Dětem zajišťujeme po celý den pravidelný pitný režim. Zdravý životní styl je pro nás velmi důležitý, správně vyváženou stravu vnímáme jako základ pro zdravý růst a vývoj dětí. Děti nejsou do jídla nuceny, snažíme se je motivovat alespoň k ochutnání. Zvýšenou péči věnujeme zubům, které si po jídle pravidelně čistíme. Pedagogové se chovají dle zásad zdravého života a poskytují dětem správný a přirozený vzor.

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.